Rescue #2 Eddie


Another Life saved, Rescue Dog #2 
Edison "Eddie" American Pitbull Mix

Edison #1


Edison #2


Eddie #3


Eddie #4


Eddie #5


Eddie #6


Eddie #7


Eddie #8Comments